hasiči
| home |                                        Obec RADKOV u Telče, Radkov 12, 588 56 Telč, tel: 724 330 278, e-mail: radkov@ji.cz
Obec RADKOV

<< zpět | home |

Zastupitelstvo - Usnesení zastupitelstva

Kompletní přehled usnesení zastupitelstva od roku 2006.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 91. 1/2015 ze dne 25. 02. 2015

 1. Zastupitelstvo schválilo přijímání darů MŠ Radkov.
 2. Zastupitelstvo obce schválilo sponzorský dar TJ Podyjí Černič, a to ve výši 3.000,- Kč.
 3. Zastupitelstvo schválilo zaměstnání obecních zaměstnanců pro rok 2015 - Luďka Šalandu, na kterého bude zažádáno o dotaci na Úřadě práce v Jihlavě, a Tomáše Marečka.
 4. : Zastupitelstvo schválilo, že silnice vedoucí k p.č. 1181/3se bude opravovat postupně, dle finančních možností obce. Prioritou jsou komunikace v intravilánu obce.
 5. Zastupitelstvo schválilo zažádání dotací na naviják a dětské hřiště.
 6. Zastupitelstvo schválilo opravu podlahy v ložnici MŠ Radkov. Budou osloveni tesaři, zda bude lacinější varianta ze dřeva nebo betonová.
 7. Zastupitelstvo schválilo opravu budovy bývalé školy čp. 35. Bude opravena fasáda na západní straně budovy. K opravě bude zahrnuta oprava komína.
 8. Zastupitelstvo schválilo vypracování vyhlášky, která zakáže podomní prodej v Obci Radkov.
 9. Zastupitelstvo schválilo příspěvek nové učitelce MŠ, kterým by jí přispívalo k platu, a to ve výši 3.000,- Kč/měsíc.
 10. : Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5 z roku 2014. Zastupitelstvo schválilo vybudování veřejného osvětlení ve statku.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 9. 5/2014 ze dne 03. 12. 2014

 1. Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočet na rok 2015 a Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2017 Sdružení pro LKO Borek bez výhrad.
 2. Zastupitelstvo vzalo na vědomí Návrh rozpočtu Vodárenského svazku Podyjí na rok 2015 bez výhrad.
 3. Zastupitelstvo vzalo na vědomí Návrh rozpočtu Plynárenského svazku na rok 2015 bez výhrad.
 4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí Návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2015 bez výhrad.
 5. Zastupitelstvo schválilo změny úplného znění stanov Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek.
 6. Zastupitelstvo schválilo příspěvek pro pojízdnou prodejnu. Tato částka se bude odvíjet od kvality a ceny zboží.
 7. Zastupitelstvo schválilo rozpočet Obce Radkov na rok 2015. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3
 8. Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na Mikulášskou besídku Obce Radkov, a to ve formě dárkových balíčků a občerstvení pro děti v celkové výši 3.000,- Kč.
 9. Zastupitelstvo schválilo poplatky na rok 2015. Zastupitelstvo schválilo žádost o přidělení dotace z POV na rok 2015 na opravu obecní komunikace v oblasti kolem hasičské zbrojnice.
 10. Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro MŠ Radkov pro rok 2015, a to ve výši 100.000,- Kč. Pevná paliva (uhlí) a nájem za budovu MŠ zajišťuje nad rámec rozpočtu obec Radkov. Zastupitelstvo navrhlo provedení inventarizace majetku obce za rok 2014, kterou provede inventarizační komise do konce roku 2014. Zastupitelstvo zmocnilo starostu obce Radkov k provádění rozpočtových opatření (v příjmové i výdajové části) do výše: 150.000,- Kč s tím, že všechna provedená rozpočtová opatření starostou obce budou předložena zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 9. 4/2014 ze dne 05. 11. 2014

 1. schválilo program ustavujícího zasedání zastupitelstva.
 2. Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou volební komisi ve složení: předseda – František Šindler, členové Rostislav Lupač a Rostislav Mareš.
 3. Zastupitelstvo obce schválilo starostu obce Radkov, pana Miroslava Marečka a místostarostu obce, pana Bohumíra Šindlera.
 4. Zastupitelstvo obce schválilo finanční výbor obce Radkov ve složení: předseda: Rostislav Lupač, členové: Dagmar Šindlerová, Vlaďka Kadlecová.
 5. Zastupitelstvo obce schválilo kontrolní výbor obce Radkov ve složení: předseda: František Šindler, členové: Rostislav Mareš, Pavel Borkovec.
 6. Zastupitelstvo obce schválilo inventarizační komisi ve složení Miroslav Mareček – předseda, členové: František Šindler, Pavel Borkovec
 7. Zastupitelstvo obce schválilo zařazení území obce Radkov do územní působnosti Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko na období 2014-2020.
 8. Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení s firmou RWE GasNet, s.r.o..
 9. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 9. 3/2014 ze dne 25. 08. 2014

 1. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1 ze dne 31. 5. 2014 a rozpočtové opatření č. 2 ze dne 31. 7. 2014.
 2. Zastupitelstvo obce schválilo prodej obecních pozemků a části pozemků p.č. 82/4 o výměře 246 m2, p.č. 1388/3 o výměře 16 m2, p.č. 82/6 o výměře 117 m2 a p.č. 81/1 o výměře 27 m2
 3. Zastupitelstvo vzalo na vědomí na vědomí Účetní závěrku Mikroregionu Telčsko za rok 2013.
 4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Telčsko za rok 2013.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 9. 2/2014 ze dne 28. 05. 2014

 1. Zastupitelstvo schválilo finanční výpomoc na pokrytí části provozních nákladů pojízdné prodejny na rok 2014 ve výši 6.000,- Kč, tj. 500,- Kč měsíčně.
 2. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Závěrečný účet, Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, Výkaz zisků a ztrát, Rozvahu a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek za rok 2013.
 3. vzalo na vědomí Závěrečný účet obce Radkov za rok 2013.
 4. Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce Radkov za rok 2013.
 5. Zastupitelstvo schválilo prezentaci obce Radkov v publikaci KRAJ VYSOČINA, MĚSTA A OBCE VYSOČINY, a sice na 1/3 strany A4, což poskytováno zdarma.
 6. Zastupitelstvo schválilo smlouvu s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání centrální poptávky po plynu na burze a centrální poptávky po elektřině na burze.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 9. 1/2014 ze dne 13. 03. 2014

 1. Zastupitelstvo vzalo na vědomí Závěrečný účet Vodárenského svazku Podyjí a účetní závěrky Vodárenského svazku Podyjí za rok 2013 bez výhrad.
 2. Zastupitelstvo schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Vodárenského svazku Podyjí za rok 2013 bez výhrad.
 3. Zastupitelstvo schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radkov bez výhrad.
 4. Zastupitelstvo schválilo zaměstnání dvou obecních zaměstnanců na rok 2014 a to následovně: Tomáše Marečka do pracovního poměru od dubna do listopadu 2014 a Luďka Šalandu do pracovního poměru od dubna do listopadu 2014, s podmínkou vyřízení dotace z úřadu práce.
 5. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Hospodaření a účetní závěrku MŠ Radkov za rok 2013 bez výhrad.
 6. Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce Radkov na rok 2014.
 7. Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku pro plynofikaci obcí Černiče, Strachoňovic a Radkova bez výhrad.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 8. 6/2013 ze dne 18. 12. 2013

 1. Zastupitelstvo obce projednalo prodej obecních pozemků č. 1416/1 o výměře 2244 m2, p. č. 264/8 o výměře 1173 m2 a p. č. 263/2 o výměře 54 m2 panu Michalu Šindlerovi. Cena byla stanovena na 7,- Kč za 1m2.
 2. Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtu a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2014.
 3. Zastupitelstvo obce schválilo žádost o přidělení dotace z POV na rok 2014 na opravu obecní komunikace na p. č. 1404/1, 1419/8 a 1407/1.
 4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh rozpočtu Vodárenského svazku Podyjí pro rok 2014.
 5. Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro MŠ Radkov pro rok 2014, a to ve výši 100.000,- Kč. Pevná paliva (uhlí) zajišťuje nad rámec rozpočtu obec Radkov.
 6. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3.
 7. Zastupitelstvo schválilo poplatky pro rok 2014. • Poplatky ze psů: 100,- Kč za kalendářní rok • Poplatky za komunální odpad: 500,- Kč/osoba • Poplatky za vodné: o S vodoměrem: 25,- Kč/m3 o Bez vodoměru: 30,- Kč/m3 • Poplatky za stočné: 4,- Kč/m3.
 8. Zastupitelstvo obce navrhlo provedení inventarizace majetku obce za rok 2013, kterou provede inventarizační komise do konce roku 2013.
 9. Zastupitelstvo obce schválilo Směrnici ke Schvalování účetní závěrky.
 10. Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko pro rok 2014.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 8. 5/2013 ze dne 13. 11. 2013

 1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Návrh rozpočtu DSO Plyn Černič na rok 2014.
 2. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Návrh rozpočtu na rok 2014 a Rozpočtový výhled 2014 - 2015 Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek na rok 2014.
 3. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 2.
 4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek za období od 01.01.2012 do 31.12.2012.
 5. Zastupitelstvo schválilo opravu požární techniky firmou Jan Trojan.
 6. Zastupitelstvo schválilo opravu silnice p.č. 1398/1 a úpravu zeleně, které bude spolufinancováno schválenou dotací ze SZIF.
 7. Zastupitelstvo vzalo na vědomí Závěrečný účet hospodaření za rok 2012 Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 8. 4/2013 ze dne 21. 08. 2013

 1. Zastupitelstvo obce schválilo pokácení lípy na návsi z důvodu stáří stromu.
 2. Zastupitelstvo obce schválilo směnu pozemku pč. 759/18 za část pozemku pč. 13/24.
 3. Zastupitelstvo obce schválilo nákup pozemku p.č. 1471/1 v k.ú. Radkov u Telče. Cena bude stanovena při podpisu smlouvy.
 4. Zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke směrnici č. 1/2010.
 5. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o výpůjčce prostoru o velikosti 5 x 5m na pozemku parc. č. 44, zapsaného na LV 10001, pro obec Radkov v k.ú. Radkov u Telče.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 8. 3/2013 ze dne 19. 06. 2013

 1. Zastupitelstvo obce schválilo navýšení rozpočtu Mateřské škole Radkov o 5.000,- Kč.
 2. Zastupitelstvo obce schválilo nákup budovy čp. 6 na p.č. 35 v k.ú. Radkov u Telče.
 3. Zastupitelstvo obce schválilo nákup lesního pozemku p.č. 1236 v k.ú. Radkov u Telče o výměře 1118m2 od paní Hany Polákové. Cena bude stanovena při podpisu smlouvy.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 8. 2/2013 ze dne 10. 04. 2013

 1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Závěrečný účet a účetní závěrku obce Radkov za rok 2012.
 2. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části pozemku p.č. 70 panu Marku Haasovi.
 3. Zastupitelstvo obce Radkov souhlasí se zapojením obce do projektu Za sochami Regionem Renesance, jehož nositelem je Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s. Zároveň schvaluje poskytnutí příspěvku na dofinancování sochy a sympozia ve výši 10% uznatelných nákladů pořizovací ceny sochy a sympozia a 100% neuznatelných nákladů pořizovací ceny sochy (jedná se zejména o případné navýšení ceny sochy nad stanovený limit).
 4. Zastupitelstvo obce Radkov schvaluje darovací smlouvu s Místní akční skupinou Mikroregionu Telčsko, o. s. ve výši 5.500,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
 5. Zastupitelstvo obce schválilo zaměstnání pana Luďka Šalandu jako obecního zaměstnance a dále schválilo vyřízení dotace od ÚP.
 6. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu auditora Plynárenského svazku.
 7. Zastupitelstvo obce schválilo navýšení rozpočtu Mateřské škole Radkov o 1.000,- Kč (na celkových 101.000,- Kč).

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 8. 1/2013 ze dne 06. 03. 2013

 1. Zastupitelstvo obce schválilo novou Nájemní smlouvu obce Radkov se Zemědělským družstvem Telč. Výše nájemného: 1.100,- Kč/1ha; doba pronájmu pozemků: 5 let.
 2. Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet Vodárenského svazku Podyjí a účetní závěrky Vodárenského svazku Podyjí bez výhrad.
 3. Zastupitelstvo schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radkov bez výhrad.
 4. Zastupitelstvo schválilo zaměstnání dvou obecních zaměstnanců na rok 2013 a to následovně: Tomáše Marečka do pracovního poměru od dubna do listopadu a Jarmilu Všetíčkovou na Dohodu o provedení práce.
 5. Zastupitelstvo schválilo nákup lesní techniky (traktoru).
 6. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Hospodaření MŠ Radkov za rok 2012 bez výhrad
 7. Zastupitelstvo schválilo nákup lesního pozemku p.č. 1236 o výměře 1.118m2.
 8. Zastupitelstvo schválilo návrh Rozpočtu obce na rok 2013.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 7. 5/2012 ze dne 12. 12. 2012

 1. Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtu a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2013.
 2. Zastupitelstvo obce schválilo žádost o přidělení dotace z POV na rok 2013 na opravu obecní komunikace na p.č. 1403 a 1404/1.
 3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko pro rok 2013.
 4. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh rozpočtu Plynárenského svazku pro rok 2013.
 5. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh rozpočtu Vodárenského svazku Podyjí pro rok 2013.
 6. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro MŠ Radkov pro rok 2013, a to ve výši 100.000 Kč.
 7. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové změny.
 8. Zastupitelstvo obce schválilo Vyhlášku 1-2012 o poplatku za komunální odpad.
 9. Zastupitelstvo schválilo poplatky pro rok 2013 v následující výši: poplatek ze psů 100,- Kč/rok, poplatek za komunální odpad 500,- Kč/osoba a rok, vodné s vodoměrem: 25,- Kč/m3; vodné bez vodoměru 30,- Kč/m3; stočné 4,- Kč/m3.
 10. Zastupitelstvo obce navrhlo provedení inventarizace majetku obce za rok 2012, kterou provede inventarizační komise do konce roku 2012.
  Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku – Krbových kamen GRAND MAX.
  Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení obce do projektu spolupráce Za sochami Regionem Renesance, jehož nositelem je Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s. Zastupitelstvo obce schvaluje předfinancování nákladů spojených s pořízením sochy do maximální výše 150.000,- Kč.
  Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod nemovitostí (id. ½ pozemku parc.c. 308/4 a id. ½ pozemku st. prac. č. 95) do vlastnictví obce Radkov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 7. 4/2012 ze dne 19. 09. 2012

 1. Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 81 (zahrada) o výměře 62m2 panu Leoši Šeniglovi a paní Marii Šeniglové. Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemku p.č. 82/4 (zahrada) o výměře 246m2 v k.ú. Radkov u Telče.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 7. 3/2012 ze dne 20. 06. 2012

 1. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části pozemku p.č. 70 (ostatní plocha) v k.ú. Radkov u Telče, který bude určen geometrickým plánem, panu Marku Haasovi.
 2. Zastupitelstvo obce neschválilo prodej části pozemku p.č. 179/1 (11m2), které je vyznačeno na Geometrickém plánu 3/2012/a zelenou barvou. Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku 179/1 (cca 2,5m2), která je označena na Geometrickém plánu 3/2012/a červenou barvou.
 3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Telčsko.
 4. Zastupitelstvo obce schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radkov s výhradou a Závěrečného účtu obce za rok 2011 a odstranění závady účetní.
 5. Zastupitelstvo obce schválilo výši sponzorského daru pro TJ Podyjí Černič ve výši 1.000,- Kč.
 6. Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu č. 014990002100/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Radkov a E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
 7. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Závěrečný účet a Zprávu auditora Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek se sídlem v Dačicích za rok 2011.
 8. Zastupitelstvo obce schválilo formu účetnictví v jednoduchém rozsahu pro MŠ v Radkově.
 9. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové úpravy dle přílohy rozpočtové opatření.
 10. Zastupitelstvo schválilo prodloužení funkčního období ředitelky MŠ v Radkově o 6 let, tj. od 1.8.2012 – 1.8.2018.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 7. 2/2012 ze dne 28. 03. 2012

 1. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Radkov na rok 2012.
 2. Zastupitelstvo obce schválilo přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2.
 3. Zastupitelstvo obce schválilo přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1 ve správním obvodu obce Radkov.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 7. 1/2012 ze dne 29. 02. 2012

 1. Zastupitelstvo obce schválilo zaměstnání obecních zaměstnanců a vyřízení dotace pro rok 2012.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 6. 6/2011 ze dne 30. 11. 2011

 1. Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtu a schválilo rozpočtové provizorium.
 2. Zastupitelstvo obce schválilo žádost o přidělení dotace z POV na rok 2012 na výstavbu přístřešku pro nářadí a vybavení obce.
 3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko pro rok 2012.
 4. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh rozpočtu Plynárenského svazku pro rok 2012.
 5. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh rozpočtu Vodárenského svazku Podyjí pro rok 2012.
 6. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí činnost kontrolního výboru, a to odstranění závad z Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
 7. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro MŠ Radkov pro rok 2012, a to ve výši 100.000,- Kč.
 8. Zastupitelstvo obce navrhlo provedení inventarizace majetku obce za rok 2011, kterou provede inventarizační komise do konce roku 2011.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 6. 5/2011 ze dne 31. 08. 2011

 1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Telčsko.
 2. Zastupitelstvo obce projednalo konání soutěže „Hry bez hranic“.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 6. 4/2011 ze dne 01. 06. 2011

 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanovisko majitelky a tuto problematiku bude řešit v dalším bodě zastupitelstva
 2. Zastupitelstvo obce schvaluje postup řešení bodu č. 2.
 3. Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 s výhradou a její následné odstranění.
 4. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup navrženého pozemku.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 6. 3/2011 ze dne 18. 05. 2011

 1. Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o spolupráci při vybudování nové venkovské expozice Radkov a vyřízení dotace a Smlouvu o výpůjčce.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 6. 2/2011 ze dne 20. 04. 2011

 1. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi k.ú. Radkov u Telče a k.ú. Slaviboř

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 6. 1/2011 ze dne 23. 02. 2011

 1. Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 4/2011
 2. Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 5/2011
 3. Zastupitelstvo obce schvaluje Opatření č. 1/2011 Řád veřejného pohřebiště
 4. Zastupitelstvo obce schvaluje zaměstnání obecních zaměstnanců v obci Radkov v roce 2011
 5. Zastupitelstvo obce schvaluje navržené odměny zastupitelstvu a jednotřetinové uvolnění starosty obce Radkov

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 5. 6/2010 ze dne 15. 12. 2010

 1. - schválení rozpočtu obce na rok 2011
 2. - vzetí na vědomí rozpočtu Plynárenského svazku
 3. - vzetí na vědomí rozpočtu Vodárenského svazku Podyjí
 4. - vzetí na vědomí návrhu rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2011
 5. - schválení pravomoci starosty obce Radkov
 6. - schválení přidělení dotace na opravu místní komunikace od návsi směrem ke kostelu
 7. - schválení vyhlášek č. 1-2011, 2-2011, 3-2011 a Jednací řád zastupitelstva obce Radkov.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 5. 5/2010 ze dne 01. 12. 2010

 1. - zřízení a složení finančního výboru
 2. - zřízení a složení kontrolního výboru
 3. - zřízení a složení inventarizační komise
 4. - schválení jmenování do funkcí
 5. - schválení rozpočtu MŠ Radkov pro rok 2011
 6. - schválení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Slaviboř o navazující část katastrálního území Radkov u Telče.
 7. - schválení odměn zastupitelů

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 5. 5 ze dne 10. 11. 2010

 1. Ustavující zasedání zstupitelstva
 2. - všichni členové zastupitelstva obce jsou řádně zvoleni a mohou tuto funkci vykonávat
 3. - starostou obce je Miroslav Mareček a místostarostou Bohumír Šindler.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 5. 4/2010 ze dne 22. 09. 2010

 1. - schválení bezúplatného převodu nemovitostí č. UZSVM/BJI/5168/2010-BMJIM
 2. - schválení bezúplatného převodu nemovitosti č. UZSVM/BJI/4952/2010-BMJIM
 3. - nákup lesního pozemku parc. č. 402/2.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 5. 3/2010 ze dne 11. 08. 2010

 1. - neodsouhlasení příspěvku na provoz prodejny Jednoty v obci Radkov
 2. - projednání a vzetí na vědomí závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2009

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 5. 2/2010 ze dne 12. 05. 2010

 1. - schválení nákupu lesního pozemku do vlastnictví obce
 2. - projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2009,včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 5. 1/2010 ze dne 10. 03. 2010

 1. - schválení cen komunálního odpadu a vodného pro rok 2010
 2. - schválení nabytí id. ½ pozemku parc.č. 1471/4 do vlastnictví obce Radkov
 3. - schválení rozpočtu Plynárenského svazku
 4. - schválení rozpočtu na rok 2010
 5. - schválení počtu členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstev na podzim 2010
 6. - schválení zaměstnání dvou obecních zaměstnanců.
 7. - schválení žádosti Pozemkového fondu ČR.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 4. 7/2009 ze dne 16. 12. 2009

 1. - schválení uzavření smlouvy k projektu „TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA MĚSTA TELČE“
 2. - schválení úpravy rozpočtu a rozpočtového provizoria pro rok 2010
 3. - schválení rozpočtu MŠ Radkov na rok 2010 ve výši 110.000,- Kč
 4. - zvolení inventarizační komise
 5.  schválení směrnice (vnitřního předpisu 1/2010)

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 4. 6/2009 ze dne 25. 11. 2009

 1. - neschválení prodeje pozemku p.č. 49/12
 2. - schválení odkoupení pozemku p.č. 5/3 o výměře 163m2
 3. - schválení nabytí pozemků st. parc.č. 95 a parc.č. 308/4 do vlastnictví obce Radkov.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 4. 5/2009 ze dne 16. 09. 2009

 1. - schválení partnerského projektu „logopedická náprava v MŠ oblasti Telčska“
 2. - schválení znění žádosti o dotaci na opravu vnitřních prostor budovy čp. 35.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 4. 4/2009 ze dne 05. 08. 2009

 1. - schválení průběhu hasičské soutěže o pohár starosty
 2. - projednání a vzetí na vědomí Závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2008
 3. - schválení zapojení do území Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko
 4. - schválení zapojení obce do projektu Technologické centrum města Telče.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 4. 3/2009 ze dne 03. 06. 2009

 1. - schválení termínu dětského dne
 2. - schválení opravy střechy na budově č.p. 35
 3. - schválení vyřízení dotace z úřadu práce na obecního zaměstnance
 4. - projednání a vzetí na vědomí závěrečného účtu.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 4. 2/2009 ze dne 11. 03. 2009

 1. - schválení úpravy rozpočtu pro rok 2009
 2. - schválení dětského dne a jeho programu
 3. - schválení opravy hráze obecního rybníka
 4. - schválení rekonstrukce druhé poloviny střechy bývalé školy čp. 35
 5. - projednání návrhu rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2009.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 4. 1/2009 ze dne 08. 01. 2009

 1. - schválení rozpočtu MŠ Radkov na rok 2009 ve výši 120.000,- Kč
 2. - schválení cen komunálního odpadu a vodného pro rok 2009
 3. - schválení dotace z POV pro rok 2009 na opravu budovy č.p. 35
 4. - schválení rozpočtu na opravu obecního rybníka ve výši 50.000,- Kč
 5. - vydání vymezení zastavěného území obce Radkov
 6. - schválení daru Blance Šindlerové ve výši 8.000,- Kč.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 3. 6/2008 ze dne 17. 12. 2008

 1.  schválení dotace z programu IOP – Czech POINT
 2.  schválení věcného daru místostarostovi panu Bohumíru Šindlerovi
 3.  neodsouhlasení žádosti o odkup pozemku paní Ing. Eriky Kubátové. Jako důvod se uvádí, že na tomto pozemku vede obecní i soukromá kanalizace, tudíž má tento pozemek věcné břemeno a nelze být dán do užívání soukromé osobě.
 4.  zvolení inventarizační komise.
 5. - schválení rozpočtového provizoria na rok 2009.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 3. 5/2008 ze dne 12. 11. 2008

 1.  schválení rozpočtu Plynárenského svazku na rok 2009
 2.  schválení Smlouvy o převzetí a odstranění odpadu.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 3. 4/2008 ze dne 26. 08. 2008

 1. - schválení postupu oprav firmou Vodaservis Žďár n. Sázavou
 2. - schválení rozsahu oprav na budově čp.35.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 3. 3/2008 ze dne 10. 06. 2008

 1.  schválení jednorázového příspěvku Jednotě Třešť
 2.  schválení vedení Rally Vysočina 2008 obcí Radkov
 3. schválení výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 a schválení závěrečného účtu s výhradou

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 3. 2/2008 ze dne 19. 03. 2008

 1.  schválení rozpočtu na rok 2008
 2.  schválení data a programu dětského dne
 3.  projednání žádosti o vymezení zastavěného území obce Radkov.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 3. 1/2008 ze dne 03. 01. 2009

 1.  schválení odměn starosty a zastupitelů
 2.  projednání dotace na výstavbu nového hřiště
 3.  projednání návrhu rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2008.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 2. 1/2007 ze dne 02. 05. 2007

 1. - schválení finančního příspěvku pro Blanku Šindlerovou ve výši 5.000,- Kč. Sl. Šindlerová reprezentuje ČR v Kick-boxu. V letošním roce se stala mistryní Evropy a nyní bojuje o titul mistryně světa.
 2. - schválení smlouvy na odvoz komunálního odpadu s firmou AVE Jindřichův Hradec
 3. - projednání zprávy o převodu budovy č. 35 do vlastnictví obce Radkov

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 1. 4/2006 ze dne 26. 07. 2006

 1. - schválení počtu volených zastupitelů pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 20.-.21.října 2006
 2. - schválení závěrečného účtu a Zprávy dozorčí rady Mikroregionu Telčsko za rok 2005.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 1. 3/2006 ze dne 12. 05. 2006

 1. - schválení smlouvy o výpůjčce spalovacího zařízení na biomasu.

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 1. 2/2006 ze dne 12. 04. 2006

 1. - schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku pro plynofikaci
 2. - schválení zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2006

Usnesení zastupitelstva ze zasedání číslo 1. 1/2006 ze dne 01. 03. 2006

 1. - schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp/1788/2004/BJI – pozemku p.č.19 a 44 a budovy č.p. 35
 2. - schválení žádosti na dotaci na vodovod
 3. - schválení rozpočtu na rok 2006
 4. - projednání záv. účtu za 2005 a výsledek přezkoumání