hasiči
| home |                                        Obec RADKOV u Telče, Radkov 12, 588 56 Telč, tel: 724 330 278, e-mail: radkov@ji.cz
Obec RADKOV

<< zpět | home |

Zastupitelstvo - Usnesení

Usnesení ze dne 30.8.2023

Zastupitelstvo obce Radkov určuje ověřovateli zápisu Michala Šindlera a Ivanu Pelantovou a zapisovatelem Michaelu Svobodovou.

Zastupitelstvo obce Radkov schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Projednání RO č. 2/2023
3. Projednání Výběrového řízení na hasičskou zbrojnici
4. Projednání výstavby Víceúčelového hřiště
5. Různé

Zastupitelstvo obce Radkov vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2023.

Zastupitelstvo obce Radkov v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Novostavba požární zbrojnice v Radkově“ schvaluje výběr dodavatele VROS stavební s.r.o., Radkov 85, 588 56 Telč, IČO: 27317200 s nabídkovou cenou 3.006.491,80 Kč bez DPH, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, současně nabídka splnila, na základě posouzení nabídek, veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Zastupitelstvo současně pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s výše uvedeným vybraným dodavatelem

Zastupitelstvo obce schválilo výstavbu Víceúčelového hřiště ve sportovním areálu v Radkově. Rozměry hřiště byly stanoveny: 30x16m. Dále obec zažádá na výstavbu tohoto hřiště o dotaci z MMR.

Usnesení ze dne 7.6.2023

Zastupitelstvo obce Radkov určuje ověřovateli zápisu Michala Šindlera a Ivanu Pelantovou a zapisovatelem Michaelu Svobodovou.

Zastupitelstvo obce Radkov schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Projednání RO č. 1/2023
3. Projednání Závěrečného účtu včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce Radkov
4. Projednání účetní závěrky za rok 2022 obce Radkov
5. Projednání Závěrečného účtu včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2022 DSO Plyn svazek, v likvidaci
6. Projednání účetní závěrky za rok 2022 DSO Plyn svazek, v likvidaci
7. Projednání Závěrečného účtu včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2022 LKO Borek
8. Projednání účetní závěrky za rok 2022 LKO Borek
9. Projednání Smlouvy o bezúplatném převzetí majetku DSO plynárenský svazek v likvidaci
10. Různé

Zastupitelstvo obce Radkov vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2023.

Zastupitelstvo obce Radkov vzalo na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Radkov za rok 2022 a souhlasí s celoročním hospodařením a Závěrečným účtem obce za rok 2022 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Radkov za rok 2022.

Zastupitelstvo obce Radkov vzalo na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření svazku DSO Plynárenský svazek v likvidaci za rok 2022 a souhlasí s celoročním hospodařením a Závěrečným účtem svazku za rok 2022 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku DSO Plynárenského svazku, v likvidaci za rok 2022.

Zastupitelstvo obce Radkov vzalo na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření svazku LKO Borek za rok 2022 a souhlasí s celoročním hospodařením a Závěrečným účtem svazku za rok 2022 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku LKO Borek za rok 2022.

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku svazku obcí (Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkov v likvidaci).

Různé: Starosta obce seznámil přítomné o skutečnosti, že budova na návsi byla připojena na elektrickou distribuční síť. Nyní bude nutné vybrat dodavatele dodávek el. Energie.Usnesení ze dne 8.3.2023

Zastupitelstvo obce Radkov určuje ověřovateli zápisu Michala Šindlera a Ivanu Pelantovou a zapisovatelem Michaelu Svobodovou.

Zastupitelstvo obce Radkov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení
2. Projednání Veřejnosprávní kontroly a účetní závěrky MŠ Radkov za rok 2022
3. Projednání územního plánu
4. Projednání dotace POV na rok 2023

Zastupitelstvo obce Radkov schválilo Veřejnosprávní kontrolu MŠ Radkov za rok 2022 a účetní závěrku za rok 2022.

Zastupitelstvo obce Radkov schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 a dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Zadání Územního plánu Radkov, dle přílohy č. 1 a č. 2 podání s tím, že požadavek na str. 17 Zadání: „Prověřit záměr cyklostezky Telč – Radkov podél Moravské Dyje“, a s tím související požadavek na zpracování variantního řešení na str. 27 Zadání, nebudou při zpracování návrhu územního plánu uplatňovány.

Zastupitelstvo obce schvaluje použití dotace POV v roce 2023 na opravu dřevěné verandy a podlahy vedoucí k toaletám v budově bývalé školy, čp 35.

Usnesení z 11.1.2023
Zastupitelstvo obce Radkov určuje ověřovateli zápisu Michala Šindlera a Ivanu Pelantovou a zapisovatelem Michaelu Svobodovou.

Zastupitelstvo obce Radkov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení
2. Projednání prodeje pozemku
3. Projednání zřízení územního plánu
4. Projednání rozpočtového opatření
5. Projednání termínu výstavby požární zbrojnice

Zastupitelstvo obce Radkov schválilo prodej pozemku p.č. 60/3 o výměře 67 m2 panu xxxxxxxxxx. Radkov čp. 3. Cena byla stanovena 100,- Kč/1m2.

Zastupitelstvo obce Radkov dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. „o územním plánování a stavebním řádu“ (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení Územního plánu Radkov. Zastupitelstvo obce Radkov schvaluje v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Pořizovatelské smlouvy za účelem zajištění osoby oprávněné k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1 stavebního zákona s Ing. Evou Přibylovou, za účelem zajištění vykonání pořizovatelské činnosti s cílem pořízení Územního plánu Radkov. Zastupitelstvo obce Radkov pověřuje starostu obce k uzavření výše uvedené pořizovatelské smlouvy aktualizované dle dalšího jednání s projektantem Územního plánu Radkov. Zastupitelstvo obce Radkov určuje ke spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Radkov starostu – pana Miroslava Marečka.

Zastupitelstvo obce Radkov vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2022.

Zastupitelstvo obce Radkov pověřilo zastupitele, pana Jakuba Suchého, k vyřízení povolení k demolici stávající budovy, která je určena k výstavbě požární zbrojnice. Povolení bude vyřízeno do konce února.

Usnesení ze dne 30.11.2022

Zastupitelstvo obce Radkov určuje ověřovateli zápisu Michala Šindlera a Ivanu Pelantovou a zapisovatelem Michaelu Svobodovou.

Zastupitelstvo obce Radkov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení
2. Projednání Kupní smlouvy
3. Projednání mimořádného příspěvku pro MŠ Radkov
4. Projednání rozpočtu MŠ Radkov pro rok 2023
5. Projednání daru Sdílení
6. Projednání rozpočtu na rok 2023
7. Projednání SVR na roky 2024 – 2026
8. Provedení inventarizace majetku
9. Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru a kulturní komise
10. Projednání ceny vodného a stočného
11. Projednání POV na rok 2023
12. Diskuse

Zastupitelstvo obce Radkov schválilo nákup pozemku p.č. 13/33 o výměře 45m2 od pana xxxxx za cenu xxxxxx,- Kč.
Zastupitelstvo obce Radkov schválilo mimořádný příspěvek pro MŠ Radkov ve výši 32 tis. Kč, který bude uhrazen na účet MŠ do týdne od jeho schválení.

Zastupitelstvo obce Radkov schválilo příspěvek pro MŠ Radkov pro rok 2023 ve výši 140.000,- Kč. Obec dále zaplatí MŠ ze svého rozpočtu uhlí, PHM za dovoz obědů, revizi hřiště, platby za GDPR a roční nájem Římskokatolické farnosti Telč.

Zastupitelstvo obce Radkov 2.000,- Kč příspěvek pro Sdílení o.p.s. Telč.

Zastupitelstvo obce Radkov schválilo rozpočet obce Radkov na rok 2023.
Zastupitelstvo obce Radkov schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Radkov pro roky 2024 – 2026.

Zastupitelstvo obce Radkov schválilo provedení inventarizace za rok 2022 a pověřilo starostu ke jmenování inventarizační komise.

Zastupitelstvo obce Radkov projednalo zprávy kontrolního a finančního výboru a kulturní komise a nemá výhrady.

Zastupitelstvo obce Radkov stanoví pro roky 2022 a 2023 cenu za vodné a stočné v následující výši:
Rok 2022:
- s vodoměrem: 45,- Kč/m3
- - bez vodoměru: 49,- Kč/m3
• poplatky za stočné: 4,- Kč/m3.

Rok 2023:
- s vodoměrem: 50,- Kč/m3
- bez vodoměru: 54,- Kč/m3
* poplatky za stočné: 5,- Kč/m3.

Zastupitelstvo obce Radkov schválilo rozhodnutí, že o dotaci z POV bude rozhodnuto až v lednu 2023

Usnesení ze dne 26.10.2022

Zastupitelstvo obce Radkov určuje ověřovateli zápisu Michala Šindlera a Jakuba Suchého a zapisovatelem Michaelu Svobodovou.

Zastupitelstvo obce Radkov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení
2. Projednání Kupní smlouvy
3. Projednání přestavby obecní budovy na OÚ a hasičárnu a případné vyřízení dotace
4. Projednání dohody o provedení práce člena zastupitelstva obce
5. Diskuse

Zastupitelstvo obce Radkov schválilo nákup pozemku p.č. 13/33 o výměře 45m2 od pana xxxxxxxx. Cena bude stanovena dodatečně.

Zastupitelstvo obce Radkov schválilo výstavbu hasičské zbrojnice namísto části budovy bývalého JZD a pověřilo Jakuba Suchého k vyřízení stavebního povolení.

Zastupitelstvo obce Radkov schválilo Dohodu o provedení práce pro zastupitele pana Bohumíra Šindlera za správu vodovodu a kanalizace.

Diskuse:
Starosta obce byl pověřen zastupitelstvem obce k oslovení firmy na vysíkání v lesích.
Zastupitelstvo obce diskutovalo, zda by bylo možné sestavit dětskou hasičskou jednotkou. Nakonec dospělo k názoru, že je to vzhledem k nedostatku podobně starých dětí a vedoucích, kteří by je vedli, nerealizovatelné.
Dále proběhla diskuse ohledně zpívání u Vánočního stromečku – bude oslovena paní Schmidtmayerová, zda by si vzala pěvecký soubor na starosti.
Zastupitelstvo pověřilo Miroslava Slezáka na možnosti obnovy webových stránek.

Usnesení z ustavujícího zasedání ze den 19.10.2022

Zastupitelstvo obce Radkov určuje ověřovateli zápisu Michala Šindlera a Jakuba Suchého a zapisovatelem Michaelu Svobodovou.

Zastupitelstvo obce Radkov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1.zahájení a určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. schválení programu
3. volba starosty obce a místostarosty obce
a. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
b. určení způsobu volby starosty a místostarosty
c. volba starosty
d. volba místostarosty
4. zřízení finančního výboru a kontrolního výboru (stanovení počtu členů, volba předsedy a členů)
5. jmenování kulturní komise
6. rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, výborů a komisí (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
7. projednání jednacího řádu
8. projednání pravomoci starosty schvalovat rozpočtová opatření
9. projednání rozpočtových opatření 3 a 4/2022

Zastupitelstvo obce Radkov určuje tyto funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
- starosta

Zastupitelstvo obce Radkov schvaluje veřejný způsob volby starosty.
Zastupitelstvo obce Radkov volí starostou Miroslava Marečka.
Zastupitelstvo obce Radkov volí místostarostou Michaelu Svobodovou.

Zastupitelstvo obce Radkov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Zastupitelstvo obce Radkov volí předsedou finančního výboru Michala Šindlera.
Zastupitelstvo obce Radkov volí předsedou kontrolního výboru Miroslava Slezáka.

Zastupitelstvo obce Radkov volí členy finančního výboru Ivu Pelantovou a Jakuba Suchého .
Zastupitelstvo obce Radkov volí členy kontrolního výboru Bohumíra Šindlera a Jakuba Suchého.

Zastupitelstvo obce Radkov volí předsedu kulturní komise: Ivu Pelantovou a členy kulturní komise: Michaelu Svobodovou a Petra Pelanta.

Zastupitelstvo obce Radkov stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.289,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 19.10.2022 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Zastupitelstvo obce Radkov stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 5.000,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 19.10.2022.
Zastupitelstvo obce Radkov schvaluje, že funkce ve výborech a komisi nebudou zvlášť odměňovány.

Zastupitelstvo obce Radkov schvaluje Jednací řád obce Radkov.
Zastupitelstvo obce Radkov schvaluje pravomoc starostovi schvalovat rozpočtová opatření bez omezení.
Zastupitelstvo obce Radkov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3 a 4/2022.

Diskuse: Člen zastupitelstva Miroslav Slezák navrhnul, aby se z důvodu lepší informovanosti obyvatel zveřejňovaly usnesení na webových stránkách obce Radkov. Tento návrh byl přijat.
Starosta obce Miroslav Mareček seznámil přítomné o možnosti přestavět budovu na návsi (bývalé JZD) na Hasičskou zbrojnici a nový Obecní úřad. Na tuto přestavbu je možnost získání dotací. Jakub Suchý byl již dříve pověřen zpracování projektu na vybudování Hasičské zbrojnice a byl požádán starostou obce, aby na příští zasedání zastupitelstva obce tento projekt donesl ke konzultaci.