hasiči
| home |                                        Obec RADKOV u Telče, Radkov 12, 588 56 Telč, tel: 724 330 278, e-mail: radkov@ji.cz
Obec RADKOV

<< zpět | home |

Základní informace - Údaje o obci dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název: Radkov
2. Důvod a způsob založení: Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Poslaním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
3. Organizační struktura: starosta - Miroslav Mareček
místostarosta - Ing. Michaela Svobodová
zastupitelstvo - viz. složka zastupitelstvo http://www.radkov.cz/index.php?idmenu=2
4. Kontaktní spojení: 4.1 Kontaktní poštovní adresa: Radkov 12, 58856 Telč
4.2 Adresa úřadovny pro os. návštěvu: viz. poštovní adresa
4.3 Úřední hodiny: st 19:00 - 20:00 hod.
4.4 Telefonní čísla: 567376726, 724330278
4.5 Číslo faxu: 567376726
4.6 Adresa internetové stránky: www.radkov.cz
4.7 Adresa e-podatelny: viz. další el. adresy
4.8 Další elektronické adresy: radkov@ji.cz
4.9 ID datové schránky: heibf9d
5. Případné platby lze poukázat: MONETA Money Bank Telč, číslo účtu 181405559/0600
6. IČ: 42634512
7. DIČ: CZ42634512
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů: seznam hlavních dokumentů naleznete na naší úřední desce
8.2 Údaje o rozpočtu: Rozpočty, rozpočtová opaření a střednědobý výhled rozpočtu se vyvěšuje ve lhůtách stanovených zákonem na úřední desce http://www.radkov.cz/index.php?s=deska
9. Žádosti o informace: Pro žádosti o informace můžete využí kontaktních spojení
10. Příjem žádostí a dalších podání: Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
- písemně
- osobně
- e-mailem.
11. Opravné prostředky: Odvolání:
- proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
- obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
- nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
- při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
- stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel: který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
12. Formuláře: Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři OÚ či na www.form.cz, http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_tiskopisy.html, http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/
13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací: Popisy řešení životních situací a jiné postupy naleznete na Portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place
14. Vydané právní předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy: Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obec Radkov jedná:
Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:
- zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření
14.2 Vydané právní předpisy: Vyhlášky a nařízení obce naleznete v části "Vyhlášky obce"http://www.radkov.cz/index.php?idmenu=3

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
Úplné znění zákonů lze získat na adrese: http://portal.gov.cz/portal/obcan/.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: Obec je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací:
- hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
- materiálové náklady - pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení
- náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
- práce s archiváliemi: dle ceníku služeb a úkonů SN ČR

Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Zatím nevydána
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv: Licence nebyly poskytnuty.
16.2 Výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1997 Sb.: Vyvěšuje se dle zákonných termínů na úřední desce http://www.radkov.cz/index.php?s=deska